Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժին

Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժինն իրականացնում է աշխատանքներ հետևյալ հիմնական ուղղություններով.

  • Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) ստեղծում և վարում
  • Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրության վարում, տվյալների հավաքում, մշակում, վերլուծություն, հրապարակում
  • Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՏՀՏ կարիքի գնահատման և ՏՀՏ կիրառման հետազոտության իրականացում։

Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրություն, հետազոտություններ

  • ԿԿՏՀ-ն ներառում է Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգը, Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը  (ՄԿԿՏՀ), Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՆԿԿՏՀ), ինչպես նաև կրթության էլեկտրոնային կառավարման այլ գործիքներ։
  • ԴԿՏՀ-ն շարունակաբար համալրվում է ընթացիկ ուսումնական տարվան համապատասխան տեղեկատվությամբ՝ ուսումնական հաստատությունների կողմից։ ՄԿԿՏՀ-ն իր մեջ ներառելով նախնական (արհեստագործական, միջին և բարձրագույն կրթության համակարգերը՝ փուլային ներդրման ընթացքում է։
  • Բոլոր համակարգերը  ծրագրային և բովանդակային առումով մշտապես թարմացվում են: 
  • Իրականացվում են մեծ ծավալի աշխատանքներ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին վիճակագրական տվյալների հավաքման, մշակման, վերլուծության և հրապարակման, ինչպես նաև, ՀՀ ԱՎԾ տարեկան ամփոփ հաշվետվության ներկայացման ուղղությամբ։
  • ՀՀ hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների և տնօրենների շրջանում յուրաքանչյուր տարի իրականացվում են ՏՀՏ կարիքի գնահատում և ՏՀՏ կիրառման հետազոտություն, տվյալների հավաքագրում և ստուգում, բազաների մաքրում, որակի վերահսկում, վերլուծություն և հաշվետվության ներկայացում։
  • Իրականացվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՏՀՏ համալրվածության ուսումնասիրություններ և ՏՀՏ կիրառման սոցիոլոգիական հետազոտություններ:
  • 24/7 ռեժիմով արդիական տեղեկատվությամբ հասանելի  է Տվյալների բազան  (ամփոփ տվյալներ, տարբեր ֆիլտրերով ձևավորվող հաշվետվություններև այլն) ։

Կրթության ոլորտում տարբեր ծրագրեր իրականացնող պետական, տեղական և միջազգային հասարակական բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում կազմվում և ներկայացվում են հանրակրթության ոլորտը բնութագրող տարբեր ուստարիների ամփոփ վիճակագրական տեղեկանքներ ու աղյուսակներ, դինամիկ շարքեր, համեմատություններ, առաջնային և երկրորդային վերլուծություններ և այլն։

Բաժնի պետ 
Սյուզի Մաշուրյան
syuzi@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (720)