Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժին

2013 թվականից Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներդրվել և գործում է «Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագիրը` https://emis.am/schools։ Ավելի ուշ ստեղծվեց և ներդրվեց «Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը» (ՄԿԿՏՀ)՝ ներառելով նախնական/արհեստագործական/ և միջին, նաև բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության համակարգերը։

Այս 2 համակարգերն էլ ունեին հնարավորություն կուտակել տեղեկատվությունը տարբեր տեղեկատվական շտեմարաններում առանձին-առանձին։ Նպատակ դրվեց միավորել այդ երկու համակարգերը, ունենալ մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ, որը  կբացառի նույն սովորողի բազմակի հաշվառումը կրթության տարբեր մակարդակներում միաժամանակ, հնարավորություն կտա վերահսկել սովորողի տեղափոխման գործընթացը մի կրթական հաստատությունից այլ կրթական հաստատություն և այլն։ Իսկ հաշվի առնելով 12-ամյա կրթությունը պարտադիր լինելն ու հիմնական դպրոցից հետո կրթությունը նաև նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում շարունակելու հնարավորությունը, համակարգերի միավորումը հնարավորություն է տալիս նաև բացառել որևէ սովորողի պարտադիր կրթությունից դուրս մնալը, որը համակարգերի առանձին գործելու պարագայում հնարավոր չէ, քանի որ հնարավոր չէ նույնականացնել 2 տարբեր համակարգերի տվյալները և տեղեկատվությունը։ Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար իրականացվել է ՄԿԿՏ և ԴԿՏ համակարգերի ինտեգրում։

«Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի» (https://emis.am/) ամբողջականացման համար անհրաժեշտ է նշված երկու համակարգերին կապել նաև «Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը» (այսուհետ՝ ՆԿԿՏՀ), որի ստեղծման գործընթացը սկսել է դեռևս 2008-2009 թվականներին՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ 

Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժինն իրականացնում է աշխատանքներ հետևյալ հիմնական ուղղություններով.

 • Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) ստեղծում և վարում
 • Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրության վարում, տվյալների հավաքում, մշակում, վերլուծություն, հրապարակում
 • ՀՀ բարձրագույն կրթությունից բավարարվածության գնահատման սոցիոլոգիական հետազոտության իրականացում
 • Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՏՀՏ կարիքի գնահատման և ՏՀՏ կիրառման հետազոտության իրականացում։

Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրություն, հետազոտություններ

 • ԿԿՏՀ-ն ներառում է Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգը, Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը  (ՄԿԿՏՀ), Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՆԿԿՏՀ), ինչպես նաև կրթության էլեկտրոնային կառավարման այլ գործիքներ։
 • ԴԿՏՀ-ն և ՄԿԿՏՀ-ն անընդհատ համալրվում են ընթացիկ ուսումնական տարվան համապատասխան տեղեկատվությամբ՝ ուսումնական հաստատությունների կողմից։ ՆԿԿՏՀ-ն պիլոտային ներդրման, փորձարկման և լրամշակման փուլում է։
 • Բոլոր համակարգերը  ծրագրային և բովանդակային առումով մշտապես թարմացվում են: 
 • Հանրակրթության վիճակագրական տվյալների շտեմարանը, ստեղծվել է 1999 թ. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ–ում: ՀՀ կառավարության 2008 թ. մայիսի 22 հ.485–Ն որոշմամբ Հանրակրթության վիճակագրության վարչական ռեգիստրի շահագործման և հետագա զարգացման գործառույթները փոխանցվել են ԿՏԱԿ–ին։
 • ԿՏԱԿ-ը իրականացնում է աշխատանքներ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին վիճակագրական տվյալների հավաքման, մշակման, վերլուծության և հրապարակման, ինչպես նաև, ՀՀ ԱՎԾ ներկայացման ուղղությամբ՝ «Ձև 1 «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին» վարչական վիճակագրական հաշվետվային ձևի միջոցով։ 
 • Մինչև 2016 թ․ յուրաքանչյուր տարի կազմվում և հրատարակվում էր «Կրթություն և տեխնոլոգիա» վիճակագրական տեղեկագիրը և բաշխվում ՝ շահագրգիռ կազմակերպություններին:
 • ՀՀ hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների և տնօրենների շրջանում յուրաքանչյուր տարի իրականացվում են ՏՀՏ կարիքի գնահատում և ՏՀՏ կիրառման հետազոտություն, տվյալների հավաքագրում և ստուգում, բազաների մաքրում, որակի վերահսկում, վերլուծություն և հաշվետվության ներկայացում։
 • Մինչև 2017 թ․ հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշավորման նպատակով իրականացվում էին վարկանիշավորման մեթոդաբանությունների լրամշակման, նոր՝ միասնական ցանկով փորձնական վարկանիշավորման մեթոդաբանության մշակման աշխատանքներ, ինչպես նաև լրամշակման հիման վրա ծրագրային փոփոխություններ էլեկտրոնային համակարգերում, հրապարակվել են ՀՀ բարձրագույն և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վարկանիշավորման ազգային համակարգի հարցաթերթիկների լրացման ուղեցույց-ձեռնարկները։
 • Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի իրականացվում է բարձրագույն կրթությունից բավարարվածության գնահատման սոցիոլոգիական ընտրանքային հետազոտություն՝ բուհերի դասախոսների, ուսանողների  և գործատուների շրջանակներում, կատարվում են տեղեկատվության հավաքագրման, մուտքագրման և հրապարակման  աշխատանքներ։
 • Իրականացվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՏՀՏ համալրվածության ուսումնասիրություններ և ՏՀՏ կիրառման սոցիոլոգիական հետազոտություններ:

Կրթության ոլորտում տարբեր ծրագրեր իրականացնող պետական, տեղական և միջազգային հասարակական բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում կազմվում և ներկայացվում են հանրակրթության ոլորտը բնութագրող տարբեր ուստարիների ամփոփ վիճակագրական տեղեկանքներ ու աղյուսակներ, դինամիկ շարքեր, համեմատություններ, առաջնային և երկրորդային վերլուծություններ և այլն։

Բաժնի պետ 
Սյուզի Մաշուրյան
syuzi@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (720)

Բաժնի պետի տեղակալ 
Հայկ Ստեփանյան
hayk.s@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (721)

Սոցիոլոգ 
Գայանե Հարությունյան
gayane@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (722)

Վերլուծաբան 
Հայկ Դավեյան
hayk.daveyan@gmail.com

հեռ․՝ 578453 (-)

Ավագ մասնագետ 
Մարիամ Միրզոյան
mariam@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (724)

Մասնագետ 
Արմենուհի Միրզոյան
armine@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (725)

Մասնագետ 
Լիանա Ասոյան
liana@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (726)

Մասնագետ 
Նունե Աբրահամյան
nune@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (722)

Մասնագետ 
Մարիաննա Բադունց

հեռ․՝ 578453 (-)