Մարզային համակարգողներ

ԿՏԱԿ-ն ունի 13 մարզային համակարգողներ. ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում մեկ համակարգող, Սյունիքում՝ երկու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում՝ 1 և մեկ ավագ մարզային համակարգող, ով կազմակերպում է մարզային համակարգողների աշխատանքը և միաժամանակ իրականացնում Երևանի մարզային համակարգողի գործառույթները:

Մարզային համակարգողները կատարում են հետևյալ աշխատանքները.

  • մարզի դպրոցներում առկա համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ հաշվառում, համակարգչային սարքավորումներով դպրոցների ապահովվածությունն արտացոլող տվյալների շտեմարանի պարբերական թարմացում,
  • ՀԿՑ-ում ներգրավված մարզի դպրոցներում կապի որակի և օգտագործման արդյունավետության ուսումնասիրություն, իրականացնում են ՀԿՑ-ի աշխատանքի և ՇԻՀԿ-ի շահագործման մոնիտորինգ (ԼՂՀ),
  • մարզի դպրոցներում համակարգչային միջոցների օգտագործման, ՏՀՏ-ների կիրառման, ուսուցիչների վերապատրաստման վիճակի ուսումնասիրություն, կազմում համապատասխան տեղեկանքներ ու առաջարկություններ,
  • աջակցում են մարզի դպրոցների կայքերի ստեղծման և բնականոն շահագործման աշխատանքներին,
  • կազմակերպում են «Հայկական կրթական միջավայրում» դպրոցների տեղեկատվական նյութերի, կրթական էլեկտրոնային պաշարների  հրապարակման գործընթացը, ուսումնասիրում պորտալի և ենթակայքերի օգտագործման արդյունավետությունը,
  • համակարգում են մարզի կրթական համակարգում կատարվող ՏՀՏ աշխատանքները, սերտորեն համագործակցում մարզպետարանի կրթության վարչության և տեղական համապատասխան հասարակական կազմակերպությունների հետ, իրականացնում են մարզի կրթության ոլորտի մասին վիճակագրական տվյալների հավաքման և փոխանցման աշխատանքները,
  • իրականացում են հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշավորման համակարգի հետ կապված մարզի ուսումնական հաստատություններին առնչվող հարցաթերթիկների լրացման, հավաքագրման և ստուգման աշխատանքները,
  • համակարգում են դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի կիրառման ուղղությամբ մարզի դպրոցներում իրականացվող աշխատանքները:

Երևան
Արսեն Տոնոյան
atonoyan@ktak.am

Կոտայք
Նաիրա Ավետիսյան
ktak.am

Արցախ
Արթուր Գրիգորյան
arthur@ktak.am

Շիրակ
Նարինե Վարդանյան
vnarine@ktak.am

Արարատ
Դավիթ Պետրոսյան
dpetrosyan@ktak.am

Արմավիր
Ադրինե Վարդանյան
advardanyan@ktak.am

Գեղարքունիք
Լյուբա Չքոլյան
lyuba@ktak.am

Տավուշ
Աննա Սարգսյան
annasargsyan@ktak.am

Վայոց Ձոր
Էդգար Մանուկյան
emanukyan@ktak.am

Արագածոտն
Արտյոմ Գևորգյան
argevorgyan@ktak.am

Սյունիք
Լուսինե Օհանջանյան
lohanjanyan@ktak.am

Սյունիք
Ալբերտ Աբրահամյան
albertabrahamyan

Լոռի
Մանուշ Արզումանյան
marzumanyan@ktak.am