Մարզային համակարգողներ

Մինչև 2017թ. երկրորդ կիսամյակ ԿՏԱԿ-ն ուներ 13 մարզային համակարգողներ. ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում մեկ համակարգող, Սյունիքում՝ երկու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում՝ 1 և մեկ ավագ մարզային համակարգող, ով կազմակերպում է մարզային համակարգողների աշխատանքը և միաժամանակ իրականացնում Երևանի մարզային համակարգողի գործառույթները:

Մարզային համակարգողները կատարում էին հետևյալ աշխատանքները.

  • մարզի դպրոցներում առկա համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ հաշվառում, համակարգչային սարքավորումներով դպրոցների ապահովվածությունն արտացոլող տվյալների շտեմարանի պարբերական թարմացում,
  • ՀԿՑ-ում ներգրավված մարզի դպրոցներում կապի որակի և օգտագործման արդյունավետության ուսումնասիրություն, ՀԿՑ-ի աշխատանքի և ՇԻՀԿ-ի շահագործման մոնիտորինգի (ԼՂՀ)իրականացում,
  • մարզի դպրոցներում համակարգչային միջոցների օգտագործման, ՏՀՏ-ների կիրառման, ուսուցիչների վերապատրաստման վիճակի ուսումնասիրություն, համապատասխան տեղեկանքների ու առաջարկությունների կազմում,
  • աջակցություն մարզի դպրոցների կայքերի ստեղծման և բնականոն շահագործման աշխատանքներին,
  • «Հայկական կրթական միջավայրում» դպրոցների տեղեկատվական նյութերի, կրթական էլեկտրոնային պաշարների  հրապարակման գործընթացի կազմակերպում, պորտալի և ենթակայքերի արդյունավետ օգտագործման խթանում,
  • մարզի կրթական համակարգում կատարվող ՏՀՏ աշխատանքների համակարգում, համագործակցություն մարզպետարանի կրթության վարչության և տեղական համապատասխան հասարակական կազմակերպությունների հետ, մարզի կրթության ոլորտի մասին վիճակագրական տվյալների հավաքման և փոխանցման աշխատանքների իրականացում,
  • հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշավորման համակարգի հետ կապված մարզի ուսումնական հաստատություններին առնչվող հարցաթերթիկների լրացման, հավաքագրման և ստուգման աշխատանքների կազմակերպում,
  • դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի կիրառման ուղղությամբ մարզի դպրոցներում իրականացվող աշխատանքների համակարգում:

Երևան
Արսեն Տոնոյան
atonoyan@ktak.am

Կոտայք
Նաիրա Ավետիսյան
ktak.am

Արցախ
Արթուր Գրիգորյան
arthur@ktak.am

Շիրակ
Նարինե Վարդանյան
vnarine@ktak.am

Արարատ
Դավիթ Պետրոսյան
dpetrosyan@ktak.am

Արմավիր
Ադրինե Վարդանյան
advardanyan@ktak.am

Գեղարքունիք
Լյուբա Չքոլյան
lyuba@ktak.am

Տավուշ
Աննա Սարգսյան
annasargsyan@ktak.am

Վայոց Ձոր
Էդգար Մանուկյան
emanukyan@ktak.am

Արագածոտն
Արտյոմ Գևորգյան
argevorgyan@ktak.am

Սյունիք
Լուսինե Օհանջանյան
lohanjanyan@ktak.am

Սյունիք
Ալբերտ Աբրահամյան
albertabrahamyan

Լոռի
Մանուշ Արզումանյան
marzumanyan@ktak.am